خوش آمدید...


با کمک و حمایت شما بزرگواران

افراد نابینای تحت پوشش ما به 740 نفر رسید

نمیتوانم با چند خط تشکری کنم

فقط میتوانم دعایی کنمت

هر روزت گرم و زندگیت پر از آرامش


 

تلفن سفارشات

26 36 68 33

25 42 68 33