خوش آمدید...


با کمک و حمایت شما بزرگواران

افراد نابینای تحت پوشش ما به 740 نفر رسید

نمیتوانم با چند خط تشکری کنم

فقط میتوانم دعایی کنمت

هر روزت گرم و زندگیت پر از آرامش


 

  • افتتاح خیریه جدید

    با حمایت شما مهربانان ، موسسه خیریه معلولین مائده البرز(شماره ثبت 2321) هم به دنیا آمد تا علاوه بر نابینایان ، کمک رسان همه معلولان باشیم
  • شماره حساب برای کمک نقدی

    شماره کارت  010960879800  و شماره حساب 6037991899501898 بانک ملی به نام موسسه خیریه معلولین مائده البرز
  • 1
  • 2

تلفن سفارشات

26 36 68 33

25 42 68 33